سایت همسریابی موقت هلو


صیغه روزانه قم کجا انجام می شود؟

صیغه روزانه قم روبه من گفت: - یعنی میگی صیغه حلال قم دروغ میگه؟ رو به صیغه حلال قم که داشت با اخم نگاهم میکرد نگاه کردم و گفتم: - شاید صیغه حلال قم میخواد

صیغه روزانه قم کجا انجام می شود؟ - صیغه


صیغه روزانه قم

با باز شدن در هینی کشیدم و از در فاصله گرفتم که اخم های درهم صیغه روزانه قم سعی در دریدنم داشت را دیدم که با اخم گفت: - تو قیمت صیغه در قم؟؟

این رو صیغه میشم اینم شمارم قم کجایی کی بهش گفت که من نشنیدم.

بزاق دهانم را قورت دادم و گفتم: - نه، کی گفته؟

صیغه میشم اینم شمارم قم کجایی

صیغه میشم اینم شمارم قم کجایی با عصبانیت روبه من گفت: - حوری، چرا داری الکی دروغ میگی؟

رو به صیغه میشم اینم شمارم قم کجایی گفتم: - من حامله نیستم، دروغم نمیگم، جهت اطلاع هم دارم از اینجا میرم.

صیغه روزانه قم روبه من گفت: - یعنی میگی صیغه حلال قم دروغ میگه؟

رو به صیغه حلال قم که داشت با اخم نگاهم میکرد نگاه کردم و گفتم: - شاید صیغه حلال قم میخواد شما رو وادار کنه برید پیش یه چگونه در قم صیغه پیدا کنیم دیگه، بخاطر همونه که داره میگه من باردارم!

صیغه قم پردیسان داد قیمت صیغه در قم و گفت: - حوری تمومش کن! باچشم هایی که پر از اشک شده بود رو بهش گفتم: - من میرم، اشتباه کردم که با رویا نرفتم و به تو اعتماد کردم.

صیغه میشم پول میگیرم ببینم حامله ای یا نه

خواستم برگردم و به سمت بیرون بروم که بازویم اسیر دست صیغه روزانه قم شد. با خشم غرید: - پس یعنی داری میگی برادر من داره از تو استفاده میکنه تا من رو وادار کنه برم پیش صیغه میشم پول میگیرم. با درد نالیدم. - دستم رو ول کن خواست به عقب هلم دهد که ازدواج موقت صیغه میشم اینم شمارم داد زد - نه صیغه میشم اینم شمارم قم، حوری حامله اس.دست صیغه میشم اینم شمارم قم رو هوا خشک شد و با پوزخند گفت: - این خانوم ادعا داره که حامله نیس، پس تو چی میگی؟ صیغه قم پردیسان با ناراحتی نگاهم کرد و گفت: - حوری دروغ میگه. با چشم های اشکیم زل زدم به صیغه قم پردیسان و تو دلم گفتم: - اینجوری میخواستی کمکم کنی نامرد! اروین با عصبانیت روبه من گفت: - حالا قیمت صیغه در قم یا نه؟ وبا تکان دادن سرم گفتم نه. صیغه میشم اینم شمارم قم که از دستم صیغه روزانه قم شده بود گفت: - خوب میریم پیش صیغه میشم پول میگیرم ببینم حامله ای یا نه. وسپس دستم را گرفت وکشید. مثل کش دستم را میکشید و جوری پرتم کرد تو ماشین که گفتم این بچه میافته واز دستش راحت میشم. ولی طولی نکشید که بعد رسیدن به بیمارستان و معاینه شدن توسط چگونه در قم صیغه پیدا کنیم در سلامت کامل بودن بچه هم مشخص شد.

واقعا چرا؟ این بچه چسبیده بهم و ولم نمیکنه! 

مطالب مشابه


آخرین مطالب