سایت همسریابی موقت هلو


آیا شیراز صیغه موقت دارد؟

دوستانم که شیراز صیغه موقت در نیز فارغ التحصیل رشته اجتماعی است در ازدواج موقت تهران ساعتی سلسله گزارش ھا به واکاوی و آسیب شناسی این مسئله است.

آیا شیراز صیغه موقت دارد؟ - صیغه موقت


شیراز صیغه موقت

قبل از آن این خانواده همیشه مرفه، ثروتمند و پر قدرت بودند. البته سایت صیغه موقت راز که اکنون افشا شده بود شامل همه داستان نبود ولی یک چیز بدون کوچک ترین شک و تردیدی کاملا مشخص بود و آن اینکه این گنجینه بواقع متعلق به بارون دو سیگونیاک فعلی بوده که تنها بازمانده این خاندان بشمار می رفت. اولین کار شیراز صیغه موقت این بود که همسر سخاوتمند و زیبای خود را پیدا کرده و داستان را برای شیراز صیغه موقت در شرح داده و شیراز صیغه موقت در را هم شریک شادی خودش بنماید.

وقتی همه داستان را برای ایزابل تعریف کرد به او گفت:

مسلما بلزبوت یک سیگونیاک واقعی بود چون از طریق شیراز صیغه موقت من ثروتمند شدم. حالا که فرشته نجات من به من پیوسته بود برای اسامی خانم های متقاضی ازدواج موقت گربه وفادار دیگر کاری نمانده بود که برای من انجام بدهد چون تو همسر عزیز من بالاترین شادی ها را به من ارزانی داشته ای. پس از گذراندن نزدیک به ٢٠ سال تحصیل و کسب مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد و طی نمودن شب ھا و روزھای پراسترس امتحان، اینکه پس از دریافت مدارک مذکور باید به دنبال کار و کاسبی مناسبی باشد. ھنگامی که با یک نگاھی عمیق و ھمه جانبه رشته تحصیلی اش را با نیاز امروز بازار کار مقایسه می کند تازه می فھمد رشته تحصیلی که قریب به ٢٠ سال برای کسب مدرک آن شبانه روز زحمت کشیده و ایام پردلھره ای را برای ادامه تحصیل گذرانده ھیچ گونه بازار کاری ندارد، بر وقت تلف شده و عمر ھدر رفتأ خود افسوس می خورد، چرا که وقتی می بیند نه راه پس دارد و نه راه پیش، دل زده از درس و تحصیل، مدارک تحصیلی را در چمدان قدیمی خانه حبس می کند و تصمیم می گیرد به دنبال شغل نان و آب دار و آبرومندی باشد.

با سایت صیغه موقت حال مشکل چنین افرادی یکی و دو تا نیست، بلکه از یک طرف در طول دوران تحصیل در عالی با ھیچ گونه مھارتی در حوزه ھای فنی و حرفه ای آشنا نشده، نه در کسب و کار خاصی مھارت دارد و نه با شیوه ھای کار در رشته ھای مختلف آشناست. از طرف دیگر ھم داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد سطح توقع شیراز صیغه موقت از شغل و کار و کاسبی را با برده، به گونه ای که پرداختن به برخی کسب و کارھا را نمی پسندد و در شأن خود نمی داند و ھمین مسئله خود مزید بر علتی شده تا از بسیاری فرصت ھای شغلی باز ماند. در سالیان اخیر با بیکاری گسترده دانش آموختگان در مراکز آموزش عالی روبرو بوده ایم، که متناسب نبودن برخی از رشته ھای تحصیلی دانشگاھی با نیاز بازار کار و عدم گذراندن دوره ھای فنی و حرفه ای برای دانشجویان در مقاطع دانشگاھی و نا آشنایی دانشجویان با نیازھای روز بازار کار، ھمگی دست به دست ھم داده تا قشر تحصیل کرده امروزی ما به دنبال مشاغلی باشند که ھیچ گونه ارتباطی با رشته تحصیلی آن ھا ندارد.

در ازدواج موقت تهران ساعتی سلسله گزارش ھا به واکاوی و آسیب شناسی این مسئله به نقل از دیدگاه ھای دانشجویان، اساتید دانشگاه و برخی از مسئول خواھیم پرداخت منطبق نبودن رشته ھای تحصیلی با بازار کار امروزه منطبق نبودن رشته ھای تحصیلی با نیاز بازار کار یکی از معضل است که گریبان بسیاری از فارغ التحصیلین دانشگاھی را گرفته است. که چند سالی است درس و تحصیل را رھا کرده و پس از اخذ مدرک کارشناسی رشته بھداشت محیط به شغل آزاد روی آورده، می گوید:

دوستانم که شیراز صیغه موقت در نیز فارغ التحصیل رشته اجتماعی است

پس از پایان تحصیل به مراکز مختلفی برای کار مراجعه کردم و چون رشته تحصیلی ام بھداشت محیط است و بیشتر سر و کار این رشته با کارخانه ھای صنعتی است، از ھمین رو آمار فارغ التحصیلی این رشته بسیار بیشتر از تعداد مورد نیاز شرکت ھا و کارخانه ھاست من ھم پس از پایان تحصیل مدت ٢ سال بیکار بودم سپس به اتفاق یکی از دوستانم که شیراز صیغه موقت در نیز فارغ التحصیل رشته اجتماعی است مغاز صوتی و تصویری در میدان دایر کرده و به اسامی خانمهای متقاضی ازدواج موقت شغل اشتغال داریم.»

وی که حدود ھشت سال از مدت اخذ مدرک کارشناسی اش می گذرد در پاسخ به اسامی خانمهای متقاضی ازدواج موقت سوال که آیا اگر این به شما پیشنھاد کار در حوزه رشته تحصیلی ات بدھند می پذیرید، می گوید: حدود ٨ سال پیش دورأ کارشناسی ازدواج موقت تهران ساعتی رشته را طی کرده ام و امروز بیشتر درس ھا و مباحث سایت صیغه موقت رشته را فراموش کرده ام، ضمنا درآمد افرادی که در ھمین رشته است.

مطالب مشابه


آخرین مطالب